Horen, zien, zwijgen

Informatie
Geschreven door GraafTell
Geplaatst op 18 mei 2019
Hoofdcategorie Verleiding | Heteroseks | Overspel
Aantal reacties: geen
8250 woorden | Leestijd 42 minuten

Het eerste dat ze van hem had gezien, waren zijn handen. Dat herinnerde ze zich goed. Kleine, fijne handen die helemaal niet leken te passen binnen de proporties van de rest van zijn verschijning. De korte verzorgde vingers droegen een paperback, de wijsvinger van zijn andere hand streek haast terloops langs de rand van de witte kaft. Ontspannen breeduit zat hij te lezen met zijn schouder tegen het raam geleund in de schaduw, twee bankjes schuin tegenover haar. Hij had zijn rechter been over het linker geslagen, zijn leren schoen wiebelde op het ritme van de rijdende trein. Een broek van een linnen-achtige stof had hij aan en een gestreepte bloes, waarvan hij de bovenste knoopjes nonchalant open droeg. Waar de kraag van zijn bloes week, had ze enkele donkere haartjes ontwaard.

Een kabbelende stroom gedachten vulde haar hoofd, overstemd door het razen van de trein die zich door het groene landschap spoedde. Alle ramen waren open, al bracht de dwarrelende luchtstroom die de beweging door de trein deed rollen, nauwelijks verkoeling. Haar blik was langs het voort schietende landschap over de hoofden van de overige passagiers naar het kunstwerk op de wand van de coupé gegleden. Alsof er in der haast geschetste wereldbollen waren aangebracht aan weerszijden van de bruine schuifdeur. Cirkelvormen van grasgroene en hemelsblauwe strepen, waar overheen zwarte vegen vlokten die niet wisten of ze kikkervisjes of schielijk opvliegende spreeuwen verbeelden moesten. En steeds was haar blik even op de lezende man blijven rusten: op zijn handen, de haartjes op zijn onderarmen, de lijn van zijn kaak, de flauwe glimlach die soms rond zijn volle lippen speelde.

Waar zou hij naar toe reizen? Ze schatte hem een jaar of 35. Ze zag hem voor zich als een verkoper in een boekwinkel. Of als medewerker in een theater, misschien zelfs wel acteur. Zijn wijsvinger streek langs de boorden van zijn kraag, die paar centimeter omlaag van zijn sleutelbeen naar de plek waar een wit knoopje de bloes sloot. Weer die flauwe glimlach rond zijn mond, hij wendde zijn hoofd in de richting van het raam. Ze zag de lijntjes in de huid naast zijn ogen, toen hij zijn blik samen kneep tegen de reflectie van de blakerende zon op de gebouwen langs het spoor. De trein minderde vaart voor het volgende station.

Van onder de trein klonk het gieren van de remmen, het rollend bonkende geluid, het gieren van de stalen wielen die over een wissel gingen. Ritsen van tassen, klittenband, geschuifel van voeten van de passagiers die zich klaarmaakten uit te stappen. Het zoevende geluid van een op het andere spoor voorbij rijdende trein. Ergens van achter haar bereikte het zachte maar nadrukkelijke gesputter van housemuziek uit een walkman haar oor. Ze zuchtte onwillekeurig en streek een streng van haar rode haren uit haar warme gezicht achter haar oor. Ze zag hoe de man voor haar een wijsvinger over zijn lippen liet glijden, zijn boek weglegde en naar de wachtende mensen op het perron buiten keek. De trein kwam met schokkende bewegingen tot stilstand.

Later zou ze zich afvragen op welk moment ze zich gerealiseerd had dat ze hem aantrekkelijk vond. En wat het precies was geweest dat haar daarvan bewust had gemaakt. De trein had zich weer in beweging gezet, de man had zijn boek weer geopend. Het was haar opgevallen dat hoewel ze klein van omvang waren, de handen een zekere kracht uitstraalden. Hij was gaan verzitten en daarbij was de kraag van zijn bloes verder uiteen geweken. Ze had gezien hoe de vingers de geweken randen weer dichter bijeen brachten. Hij had niet van de bladzijden van zijn boek opgekeken, maar het kwam haar voor alsof hij zich van haar spiedende blik bewust was geweest. Ze wendde haar ogen weer af, bijna beschaamd. Haar blik viel op het motief van de zijdeachtige stof van het jurkje dat ze droeg. Het donderende geluid van de trein op de brug vulde gedurende bijna een minuut de coupé. Op de rivier beneden haar schoof een duwbak met grijze en bontgekleurde containers voort. In de uiterwaarden speelden kinderen en lagen zonaanbidders in het weelderige gras. Verder joeg de trein langs akkers waar de gewassen zich met de dag hoger uitstrekten naar de zon, en boomgaarden waar aan de stammen de eerste vruchten zichtbaar werden.

Het was zijn vorsende blik die haar er een poos later van bewust maakte dat ze weer naar hem zat te kijken. Zijn blik bestrafte de hare evenwel niet met negering, zoals zo vaak het geval is wanneer twee paar vreemde ogen elkaars banen kruisen. Op zijn gelaat verscheen een ietwat verbaasde glimlach. In de fractie van de seconde dat ze de moed had zijn blik stand te houden zag ze in zijn ogen een brutale twinkeling. Maar bijna automatisch sloeg ze toch haar blik neer, betrapt als ze zichzelf voorkwam. Ze voelde hoe ze een kleur kreeg. Ze wist dat haar blos zo diep kon reiken als haar borst. En op die warme zomermiddag was er vrijwel niets dat de oprechte reactie van haar lichaam op zijn geamuseerde blik kon verbergen. Het was puur willekeurig dat haar hand langs de zoom van haar jurkje streek.

Het duurde twee keer uitademen voordat ze van onder haar wenkbrauwen weer een blik in zijn richting riskeerde. Hij keek nog steeds naar haar, zijn hoofd een beetje naar het raam genegen met een mild spottende glimlach rond zijn volle lippen. Een glimlach waarvan het niet anders kon dan dat ze die moest beantwoorden. Heel even keken ze elkaar aan. Toen schudde hij bijna onmerkbaar zijn hoofd en wijdde zijn aandacht weer aan het boek in zijn handen. De quasi bestraffende ironie uit dit gebaar etste zich in haar gedachten. Geen afwijzing, zijn reactie had eerder iets flirterigs.

Ze keerde haar gezicht weer naar het voorbijschietende landschap buiten de trein. Ze voelde de hete golf die zijn blik bij haar teweeg had gebracht, wegebben. Ze merkte dat ze die onbekende man leuk vond. Dat ze graag naar hem keek. Ze waagde weer een blik in zijn richting. Ze zag zijn vingers langs zijn kaaklijn glijden, langs zongebruinde huid waarop donkere stoppeltjes schemerden. En in een flits stelde ze zich voor hoe die kleine, zachtaardige maar krachtige vingers langs haar eigen wang streelden.

Sort of dishy, schoot het door haar heen. Dat was hoe Margit, haar beste vriendin, mannen kwalificeert die haar lichamelijke interesse wekken. En dat is één van de minder opzienbarende typeringen die ze in haar vocabulaire heeft. Ze bewonderde Margit om de onbevreesde schaamteloosheid waarmee ze haar seksualiteit leeft, al werd ze er soms ook een beetje kriegel van. Alsof Margits leven uitsluitend rond het perfecte orgasme draaide. Ze verbeeldde zich dat ze zelf meer verstand had van de liefde. Al had haar dat op dat front vooralsnog niet tot duurzaam geluk verholpen sinds Alan de beslissing had genomen hun leven samen in te ruilen voor zijn droombaan in San Francisco.

Een jaar, zeven maanden en acht dagen was het nu geleden dat hij zich naar haar omdraaide voor een laatste groet bij de gate voordat hij het vliegtuig instapte. Weken lang had ze gehuild. Toen zette doffe berusting in. Een paar keer had ze zich mee uit laten nemen door Fred, één van Alans beste vrienden, van wie ze in de jaren dat ze met Alan samen was tenminste enkele malen bepaald spannend had gedroomd. Maar toen op zo’n avond, terwijl ze dicht tegen elkaar aan in haar appartement onder de dakgebinten van het voormalige klooster op de rood fluwelen canapé hadden gezeten, het gesprek was komen stil te vallen en de spanning met het naar elkaar toe glijden van hun handen groter en groter was geworden, had ze plotseling de beeltenis van Alan in de spiegel van haar herinnering gezien. Ze had haar hand behoedzaam weer in haar schoot gelegd. In haar ooghoek was een traan opgeweld. Fred had na een poos zacht haar voorhoofd gekust en zich stilletjes uit de voeten gemaakt. Ze had de deur van de overloop horen dichtvallen en de stilte die daarna volgde, was oorverdovend geweest.

*

De intercity donderde nu met topsnelheid door het lage land. Vrijwel alle geluiden in de coupé werden overstemd door de bulderende tocht door de neergelaten ramen. Ze schikte haar jurkje, sloeg haar benen over elkaar en keek werktuigelijk op haar horloge. Ze streek weer een streng haar uit haar bezwete gelaat. Weer gleed haar blik in zijn richting. Hij zat nog steeds te lezen. Ze zag hoe zijn gezicht geconcentreerd stond, hoe het puntje van zijn tong behoedzaam zijn onderlip bevochtigde. Ze merkte hoe de aanblik haar fascineerde. Ze merkte hoe ze huiverde. Ze schoof haar billen heen en weer op de zandgele bekleding van de zitting.

Toen zag ze hoe hij bijna onmerkbaar zijn blik van de pagina’s voor hem verplaatste in haar richting. Weer dat glimlachje. Ragfijn was het. Ze werd zich bewust van een warm gevoel in haar onderbuik. Ze moest grinniken – het voelde goed en maakte haar zenuwachtig. Schielijk keek ze weer op. Hij had het gezien. Hij gaf haar een knipoogje. Haar hartslag versnelde. Het boek deed hij dicht. Zijn vingers liet hij langs de gladde buitenkant bewegen. Hij bleef naar haar kijken. Ze weerstond zijn blik. De landelijke omgeving langs het spoor maakte plaats voor de bebouwing van de rand van weer een andere stad, de laatste stop voor het eindpunt van de lijn.

De intercity minderde vaart. Gespannen keek ze of hij aanstalten maakte zijn spullen bij elkaar te zoeken en zich gereed te maken om uit te stappen. Het boek draaide hij enkele keren rond in zijn handen. Toen legde hij het op het tafeltje bij het raam. Hij bracht zijn handen in zijn nek en rekte zich uit. Het viel haar op hoe breed hij was. Van de bank voor hem stond een dorre oude dame op. De man groette haar met een afgemeten knikje. Hij bleef zitten.

Toen de langs schuivende lichamen van uit- en instappende passagiers uit het zicht waren verdwenen en de trein zich voor de laatste etappe in beweging zette, zag ze de man opnieuw naar haar zitten kijken. Weer plooide hij zijn fijne, uitdagende glimlach rond zijn geprononceerde lippen. Toen gleden zijn glinsterende ogen naar de vale leren tas die op de zitting naast hem stond. Hij vergewiste zich er van of ze zag dat hij zijn hand er naar uitstrekte, de tas pakte en hem opnam om hem voor haar uit het gezichtsveld op de bank voor hem te leggen. Hij leunde toen tegen de wand van de coupé, vouwde zijn armen voor zijn borst terwijl hij haar aan bleef kijken. De trein reed knarsend door een ruime spoorboog, de wagon schommelde terwijl hij door een wissel getrokken werd. Ze voelde haar hart kloppen in haar keel. Een uitnodiging?

Een ogenblik dacht ze na, haar blik dwaalde weer uit het venster. Naast de trein rees een wild begroeide muur op waar de spoorlijn door een heuvel voerde. De trein dook in het duister van het viaduct van de snelweg naar het oosten en seconden daarna weer in het oogverblindende zonlicht van een onmetelijk rangeerterrein. Ze verbaasde zich over de talloze onzinnige gedachten die door haar hoofd tolden. Er was er niet één die haar een reden gaf om te blijven zitten waar ze zat. Ze nam haar rugzakje en stond op. De deining van het rijtuig maakte haar passen zwalkend. Hij had zijn hoofd genegen terwijl hij toekeek hoe ze naderde. Ze legde haar rugzak naast zijn tas. Ze streek haar jurkje langs haar dijen en ging naast hem zitten.

De intercity versnelde voor de laatste kilometers die hem van zijn eindbestemming scheidden. Het bulderende geluid van de luchtcirculatie door de open ramen, van de gierende wielen op de spoorstaven begon de andere geluiden in de coupé weer te overstemmen. Een piepend afgaande GSM werd naar de achtergrond gedrukt door het aanzwellende geraas van de trein die weer op topsnelheid kwam. De wind die door de open ramen tolde, blies door haar haren en deed het aan het haakje boven de zitting tegenover de hunne een zwart colbert bollen. Met een knal dreef toen de in andere richting spoedende goederentrein een tochtstoot door de neergelaten ramen. De kracht van de ruk deed het colbert van het haakje losschieten en achter de zitting op de bank voor de hunne verdwijnen. Haar ogen hadden zich een moment vernauwd, geschrokken als ze was van het geweld van de tegemoet razende trein. In haar ooghoek zag ze de met grind en containers geladen wagons voortgetrokken worden. En even plotseling was de trein weer gepasseerd. Hij gunde haar een blik op de voort schietende rails die blikkerden in de zon van de warme middag.

Haar ogen gleden van het raam op het tafeltje ernaast waar op het grijs gemêleerde kunststof het boek lag waarin de onbekende man had zitten lezen – De wijde blik van Willem Jan Otten, registreerden haar ogen. Haar hoofd verder opzij draaien deed ze niet. In haar ooghoek nam ze waar hoe hij ogenschijnlijk ontspannen naast haar zat. Zijn onderarm rustte op de leuning onder het raam, de andere op zijn rechter dij. De kleine krachtige hand lag ontspannen op zijn knie. Het gerinkel van een alarmbel van een passerende overweg kwam naderbij en werd seconden nadat het haar oor bereikte alweer uiteen gereten door de snelheid van de trein. Ze zag zijn brede borst in haar ooghoek kalm op en neer gaan.

Ze verschoof haar billen een klein eindje in de richting van het raam, voor haar gevoel schier onmerkbaar. Maar met een gloeiende zindering door haar hele lijf voelde ze de warmte van zijn dij door de dunne stof van haar jurkje dringen. De zich plotseling aan haar opdringende intimiteit overweldigde haar. Ze sloot een moment haar ogen en liet de golf door haar lichaam rijden. Ze voelde hoe de plotseling opflakkerende emotie niet de weg naar weerzin nam. Integendeel, ze wakkerde verlangen aan. Ze wreef haar handpalmen over elkaar, haar dijen drukte ze aaneen. Ze merkte dat haar handen opmerkelijk droog aanvoelden. Ze merkte hoe de man naast haar zijn balans behoedzaam in haar richting verplaatste en zo de warmte van zijn krachtige lijf nog dichter aan haar dij drukte. Het deed diep in haar keel een zucht opwellen en met een merkwaardig rukje ademde ze in. Haar hart klopte in haar keel.

Ze durfde amper haar heupen te wiegen op de warme zandgele stof. Al was dat de beweging die haar zacht maar onmiskenbaar werd opgedrongen door het zwoele gevoel dat het razen van haar hartslag in de buurt van haar baarmoeder leek te laten ontwaken. Ze herkende het uit een voor haar gevoel lang vervlogen tijd. Het was lust.

Als de ontelbare belletjes in een net ingeschonken glas champagne bruiste hij door haar lichaam en haar geest. Weer sloot ze haar ogen. Haar onderlip gleed haast onmerkbaar over haar voortanden. Ze spande de spieren van haar dijen en werd zich bewust van de warme stof van haar onderbroekje die zich aan haar vulva leek te hechten. In haar verbeelding was de schaduw van Alan in geen velden of wegen te bekennen.

Weer vulde het denderen van de trein over een spoorbrug enkele tientallen seconden lang de coupé. Ze naderden het eindstation. Nog zo’n minuut of tien zou ze de hitte van zijn lichaam hier nog tegen zich aan blijven voelen. Bijna onmerkbaar volgden haar heupen de deinende beweging van het rijtuig. Het geraas van de tonnen zware trein op de brug maakte plaats voor dat van haar hart en het bruisen van haar bloed dat ze tot in haar kruin, de toppen van haar vingers en tenen leek te kunnen voelen. Ze nam waar hoe hij zijn arm van zijn dijbeen nam en de hand naar zijn gezicht bracht. De trein minderde vaart, het was nu een kwestie van minuten voordat hij het eindstation zou binnenrijden. En ze allebei zouden moeten opstaan.

Ze voelde het pulserende gevoel in haar onderbuik. En instinctief strekte ze haar linker hand uit naar zijn bovenbeen. Heel even aarzelde ze. Toen legde ze eerst de vingertoppen en toen de palm van haar warme hand op zijn dij. Ze voelde zijn lichaam dicht tegen het hare een seconde verstrakken. De trein minderde vaart. De man bracht zijn rechter hand van zijn gezicht naar waar zijn linker onderarm op de bruine leuning bij het grijze kunststof tafeltje lag. De trein kwam met een rukkende beweging tot stilstand. Onwillekeurig wierp ze een snelle blik door het treinvenster aan haar rechter kant. Ze zag het grauwe gebouw van de dagbladuitgeverij dat op een steenworp afstand van het hoofdstation staat.

Een metalen stem bracht door de intercom de mededeling dat de trein een ogenblik moest wachten alvorens het station in te kunnen rijden. Ze voelde hoe ze zich ontspande. Ze sloot haar ogen en voelde haar hart in haar keel te keer gaan. Eens te meer deed de nabijheid van zijn warme krachtige lichaam een golf van lust door haar lichaam rimpelen. Haar vingers spande ze even, als was het om het kriebelende gevoel in haar vingertoppen te stillen, rond zijn dij. Eens te meer wiegde ze haar heupen, zo traag ze kon, terwijl de stilte neerdaalde in de coupé. Alsof alle passagiers inhielden in afwachting totdat de trein de laatste honderden meters af zou leggen.

Het was alsof de ontluikende lust haar ontremde. Nog een impuls voelde ze. Ze liet hem enkele ademtochten in haar gedachten weerklinken. Toen volgde ze hem. Behoedzaam tilde ze haar pols omhoog, zodat haar onderarm enkele millimeters van de zachte stof week en het gewicht van haar hand zich naar de toppen van haar vingers verplaatste. Ze verbeeldde zich dat hij de subtiele verschuiving gevoeld had, ze zag zijn adamsappel een keer nadrukkelijk op en neer gaan. In haar ooghoek nam ze waar hoe het puntje van zijn tong zijn lippen bevochtigde. Voorzichtig spande ze de spieren van haar bovenarm en liet millimeter voor millimeter haar vingertoppen over zijn dijbeen glijden, bij zijn knie vandaan in de richting van zijn kruis.

Verbeeldde ze het zich, of stokte het kalme ritme van zijn borstkas daadwerkelijk? Ze zag hoe haar hand zijn dij volgde en op het moment waarop hij voorzichtig ging verzitten en er tussen zijn bovenbenen iets meer ruimte ontstond, gleden haar vingertoppen tergend langzaam meer omlaag. Ze registreerde hoe zijn lijf wederom verstrakte. En toen bemerkte ze hoe hij zijn hand zich naar haar blote onderarm bewoog.

In een flits zag ze voor haar geestesoog hoe de hand de hare vriendelijk doch bestemd van zijn dijbeen weghaalde. Een pijl van scherpe schaamte schoot het beeld door haar borst. Maar toen werd ze gewaar hoe de kleine krachtige, vriendelijke vingers zich op de zachte huid van de binnenkant van haar onderarm vlijden.

Ze voelde hun streling. Als een mokerslag raakte de tintelende tederheid haar. Zo’n gevoelig plekje daar waar de zongebruinde huid naar het roomwitte overloopt! Onwillekeurig duwde ze haar vingertoppen in zijn warme stevige dij. Er voer een siddering langs haar ruggengraat omlaag naar het onmiskenbare punt vlak onder haar navel. Zijn vingertoppen bewogen zich onmetelijk zacht langs de fijne lichte haartjes in de richting van haar elleboog. Haar hand kwam tot stilstand op nog geen duim breed afstand van zijn lies. Verbeeldde ze zich dat ze de pulserende hitte van zijn kruis voelen kon? Met een minstens even krachtige siddering als zo even nam ze waar hoe op millimeters van haar vingertoppen zich zijn mannelijkheid spande. Met een ruk zette zich de trein weer in beweging. Hun vingers bleven waar ze waren.

Rondom hen heen stonden passagiers op om zich klaar te maken uit te stappen. Het rijtuig schommelde. Ze voelde hem en hield haar blik strak op de blauw met groene vlekken op de wand naast de schuifdeur gericht. Steeds nadrukkelijker voelde ze lust in haar aderen pulseren. Aan de rand van haar gezichtsveld nam ze waar hoe de trein de schaduw van de stationsoverkapping binnenreed. Langs haar schuifelde een corpsstudent met een enorme sporttas in de richting van de uitgang. Ze voelde hoe haar wangen gloeiden en vroeg zich een fractie van een seconde af of hij haar opwinding zou kunnen zien. De trein minderde een laatste maal vaart en kwam tenslotte geheel tot stilstand. Twee mobiel bellen meisjes van een jaar of vijftien schoven langs haar heen, toen een man van middelbare leeftijd en een forse negerin. In een flits nam ze een besluit. Ze nam haar hand van zijn bovenbeen en sloot de vingers rond de zijne. Hij moest mee.

Hem aankijken durfde ze niet. Ze pakte haar rugzakje en stond op. Hij nam zijn tas en volgde haar. Ze liet zich opnemen in het zachte gedrang van de passagiers die zich naar de uitgang bewogen. Schuifelend verplaatste ze haar voeten, terwijl het meter voor meter voorwaarts ging. Het gedrang stokte. Ze voelde hoe zijn warme stevige lichaam tegen het hare kwam. Hoe hij zijn kruis waarin zijn geslacht nog steeds aangespannen in zijn broek lag, tegen haar achterste drukte. Ze voelde een centimeters dikke bevestiging van de beslissing die ze een minuut eerder had genomen. Maar al te graag had ze haar billen tegen hem aangewreven. Ze stapte door de schuifdeur van de coupé, het balkon op naar de uitgang van het treinstel. Met één grote pas kwam hij naast haar en met een andere was hij het die als eerste op het perron stond en haar een hand gaf bij het uitstappen. Hij zocht haar blik. Ze nam een paar passen zodat ze naast het gedrang kwamen te staan.

Een zakelijke vrouwenstem weerklonk onder de hoge stationsoverkapping om reizigers op aansluitingsmogelijkheden te attenderen. Een kreet weerklonk van een afhaalster die een aankomer in de mêlee van uitgestapte reizigers uit de drukke intercity ontwaarde. Een goederentrein reed knarsend tussen twee perrons door. In haar ooghoek zag ze de begroeting van de twee mensen die elkaar zo even hadden ontdekt. Haar blik hield ze op de lichtreclame vijftig meter bij haar vandaan boven de ingang van de stationshal gericht. Haar vingers waren nog steeds met de zijne verstrengeld. In haar onderbuik nog steeds het gevoel als van talloze belletjes in een glas champagne. Toen draaide ze haar gezicht naar het zijne.

Ze zag die onuit- of onweerstaanbare, fijne, bijna plagerig ironische glimlach rond zijn zinnelijke mond. Ze gaf een kort knikje met haar kin omhoog, haakte haar blik resoluut in de zijne. In haar buik gierde nu het gevoel alsof ze in een peilloze afgrond blikte. Ze vroeg zich af wat ze allemaal in zijn grijze ogen lezen kon. Maar iets aan hem bracht het gevoel weer terug, van traag pulserende opwinding. Ze voelde het tussen haar benen. Ze begon onvervalst geil te worden. Ze drukte haar dijen een ogenblik tezamen. Toen bewoog ze haar hoofd naar links. Zijn ogen volgden haar net als de rest van zijn beweging, toen in ze in de richting van haar blik naar de uitgang stapte.

Doelbewust manoeuvreerde ze zichzelf en haar metgezel door het gedrang in de stationshal, de onoverzichtelijke chaos van door elkaar bewegende fietsers, taxi’s en bussen naar de onderdoorgang onder de boulevard. Ze moest moeite doen zijn pas te volgen terwijl ze de traptreden afdaalden. De betegelde wanden van de tunnel weerkaatsten hun stappen. Haastende mensen kwamen hen tegemoet. Ze rook de geur van de onderdoorgang: een weerzinwekkende mengeling van industriële zeep en pis. Haar blik flitste heen en weer tussen de reclameplaten aan de muren en de rustige gestalte die rechts naast haar liep.

Nog steeds waagde ze het niet haar gezicht in zijn richting te wenden. Haar rechter hand rustte in de zijne, haar linker had ze aan zijn bovenarm gevlijd als om aan te geven dat het haar menens was met de richting die ze aangaf. Onder haar vingertoppen voelde ze een spier bewegen. De hand op zijn bovenarm had ook iets bezitterigs. Dat beviel haar wel. Ontelbare keren was ze de dertig treden van de morsige traverse op- en afgegaan, maar voor zover ze zich kon herinneren nog nooit met dat pulserende gevoel in haar onderbuik.

**

Aan de andere kant van de boulevard leidde ze hem door het plantsoen. Hun passen knerpten over het grind, langs het speeltuintje, langs de bronzen buste van de dichter die de stad waarin ze woonde, wereldberoemd had gemaakt. De lauwe bries streelde langs haar blote kuiten. Ze stapten stevig door. In de straten van de oude stad werd het allengs rustiger. Ze voelde de dunne zolen van haar sandaletten af en toe over de grote kasseien glijden. De man naast haar volgde. Ze sloegen de hoek om van de straat waar het oude klooster was gelegen waar haar woning was. Ze voelde nu het bloed in haar oren kloppen. Er prikte zweet in haar oksel. In haar buik buitelden zenuwen en lust over elkaar heen. Al een poos was ze zich er van bewust hoe haar onderbroekje aan haar vochtige vulva plakte. Het besef deed haar huiveren. De gestalte naast haar straalde nog steeds opmerkelijke kalmte uit. Nog enkele passen tot de poort. Ze hielden stil.

Uit haar rugtas viste ze haar sleutelbos. Met trillende vingers draaide ze de sleutel rond in het slot. Van de warme namiddag stapten ze in de koelte van het grote oude gebouw. Ze deed de deur achter hem dicht. Ze wierp een schielijke blik op zijn gezicht. Verbeeldde ze het zich of bloosde de man een beetje? Zou hij zich opgelaten voelen? Opgewonden? Ze herinnerde zich het gevoel van zijn gezwollen geslacht toen hun lichamen zich bij het uitstappen uit de trein hadden beroerd. Onwillekeurig beet ze zichzelf zachtjes op haar onderlip. Ze pakte weer zijn hand. Weer kon ze niet anders dan hem met een knikje van haar kin aanduiden dat ze naar boven wilde. Samen met hem.

Met een droge klik viel de voordeur van haar appartement onder het dak in het slot. In de koele schemering van de vestibule stonden ze dicht tegen elkaar aan. Nog steeds hadden ze geen woord tegen elkaar gezegd. Ze was naar hem toegedraaid. Ze had haar vingertoppen aan zijn borst gelegd. Haar hoofd legde ze tegen zijn schouder. Ze had haar ogen gesloten. Ze rook vaag de geur van wasmiddel in de stof van zijn bloes. Ze rook de geur van zijn lichaam, muskusachtig, mannelijk. Opwindend. Ze voelde zijn borstkas op en neer gaan. Ze voelde hoe hij behoedzaam zijn handen op haar onderrug legde. Ze voelde het kloppen van zijn hart in zijn hals. Haar vingers streelden wezenloos de katoenen stof, om zich vervolgens aarzelend een weg te zoeken naar boven. Een hand beroerde zijn wang, de toppen van haar vingers gleden langs zachte baardstoppeltjes naar zijn oor om vervolgens vlak bij zijn mond te blijven rusten. Ze voelde de warmte van zijn lijf. De nabijheid van zijn krachtige mannelijkheid liet de lust smeulen in haar buik.

Ze hief haar hoofd, zodat haar lippen op millimeters van de zijne rustten. Ze voelde zijn kalme ademtochten over de dunne vochtige huid van haar lippen. Ze slikte. Ze huiverde. Ze merkte hoe een van zijn handen tergend langzaam vanuit haar onderrug naar beneden bewoog, naar haar bil. Ze huiverde terwijl de hand lui erover heen en weer streelde.

Hoelang zouden ze zo gestaan hebben, hun monden elkaar ternauwernood beroerend, hun gezichten ademend, een prelude voor een kus? De vingers van haar rechterhand bewogen naar de sluiting van zijn bloes, werkten een knoopje los, en nog een. Ze voelde hoe hij een seconde lang zijn adem inhield. Toen liet ze haar vingers onder de bloes glijden. Een leren koordje ontmoetten ze en toen korte zachte haartjes op zijn borst.

De spiertjes rond haar mond verstrakten. Het gebeurde onwillekeurig. Zoals bloembladen die zich naar de zon uitstrekken, strekte ze haar lippen uit naar zijn mond. Ze kon zijn adem proeven. De beroering met zijn lippen deed in haar boezem een zucht opwellen. Behoedzaam beroerden hun lippen elkaar. Het tikken van de pendule op de schouw in de woonkamer drong tot haar door. Seconden verstreken.

Later zou ze zich verbazen hoe ze zich heel de aanloop naar hun hitsige omhelzing van moment tot moment als een film leek te kunnen herinneren. Ook het bandeloze vervolg ervan had zich in al zijn koortsigheid haarscherp in haar geheugen gegrift. Maar wat was nou eigenlijk datgene geweest dat haar ertoe bracht zich onvoorwaardelijk over te geven aan de lust die haar hand over hand had overweldigd?

Na die minutenlange traagheid achter haar voordeur hadden ze zich eindelijk overgegeven aan een verzengende tongzoen. Met heel de kracht van de opwinding die zich gedurende de middag in haar lichaam en geest hadden opgehoopt, had ze zich vervolgens gestort in het kleine wonder dat zich aan het voltrekken was.

Ze had zijn hand gepakt en hem naar het midden van de woonkamer geleid. Ze had zich helemaal voor hem uitgekleed en zich vervolgens aan zijn krachtige lijf gesmeten in weer een adembenemende zoen. Ze had zijn lippen in haar hals gevoeld, en hoe het puntje van zijn tong een vochtig spoor trok langs de welving van haar borsten. Zo hadden ze zich uitgestrekt op het tapijt voor de schouw.

Haar gezicht had zich vertrokken in een lustvolle grijns terwijl hij tergend zijn voortanden langs haar fier gezwollen tepels had laten raspen. Zijn handen volgden de rondingen van haar heupen, haar billen. Zelf had ze haar handen begerig uitgestrekt, gierig naar aanraking van zijn blote huid, het gevoel van de spieren van zijn soepele lijf. Uiteindelijk hadden haar vingers zich rond de pulserende bult in zijn kruis gestulpt. Ongegeneerd bevoelde ze de contouren van zijn zich oprichtende geslacht. Eens te meer snoof ze zijn geur, die prikkelende combinatie van parfum en het onvermijdelijke zweet van een warme zomerdag. Mannenzweet . . . hoe lang was het niet geleden dat ze dat van zo dichtbij had geroken en er zo genietend in op kon gaan?

De vreemde man had zich over haar heen gebogen. Hun monden hadden zich weer aan elkaar vastgezogen, hun tongen verstrengeld in hun paringsdans. Zijn strelende hand had zijn weg naar haar schoot gevonden. Maar al te bereidwillig had ze haar dijen voor hem geopend toen eerst een aarzelende vinger langs haar wijkende vulva was gegleden. Aan haar keel was een smachtende zucht ontsnapt.

Hij moest gevoeld hebben hoe waanzinnig nat ze al was geweest. De vinger reikte resoluut tussen haar schaamlippen, omhoog cirkelend rond haar klitje. Van louter lust had ze hem aan zijn haren getrokken. Wat hem provoceerde nog een vinger tussen haar schaamlippen te steken, in de lokkende diepte van haar schede. En nog een. Ze had naar adem gehapt. Ze had haar benen nog verder gespreid zodat die dwingende vingers nog dieper in haar konden. Ze hadden feilloos langs de binnenwand van haar vagina dat weekmakend gevoelige plekje acht vingerdikten onder haar navel gevonden. Toen had ze weer een gulzige zoen van hem afgedwongen terwijl ze onderging hoe hij zijn vingers zich wentelden in de zuigende natheid van haar schoot. En haar op de rand van een eerste orgasme had gebracht.

Maar ze wilde meer van hem voelen. Ze had hem van zich afgeduwd. Haar handen hadden onder zijn kleren gewoeld. Ze had de sluiting van zijn broek opengepeuterd, vol ongeduld reikend naar zijn opstandige geslacht. Hij was gaan staan om zijn shirt, schoenen en broek uit te trekken. Ze had naar hem opgekeken, zoals hij daar voor haar stond met alleen nog een zwarte string rond zijn heupen. Ze had gezwelgd in de aanblik van dat welgebouwde mannenlichaam.

Ze had gezien hoe zijn borst op en neer ging. Hun blikken hadden elkaar gekruist. Ze had gesidderd van genot onder de blik die hij haar van onder zijn wenkbrauwen toewierp. Die smeulde, onmiskenbaar geil en een tikje hooghartig. Ze had die blik enkele ogenblikken standgehouden. En toen haar verhitte gezicht naar zijn kruis gebracht. Zijn geslacht verborg zich nog amper onder de glimmende zwarte stof. Zijn blik fixerend wreef ze haar neus langs de vrijpostige uitstulping. De muskusachtige geur van zijn onderlichaam maakte haar alleen nog maar geiler. Haar vingers haalde het beenharde geslacht van onder de stof vandaag. Met het topje van haar neus en toen haar lippen liefkoosde ze het. Met zijn lengte maar vooral met zijn omvang maakte het de indruk dat het vrouwelijk lust kon bevredigen. Allerminst in overeenstemming met wat de grootte van zijn handen had doen vermoeden.

Haar lippen waren geweken rond zijn eikel. Haar mond had bezit genomen van zijn penis. Ze moest zich werkelijk beheersen om niet ongegeneerd hard eraan te gaan zuigen. In plaats daarvan richtte ze de harde schacht naar beneden om haar tong langs de fluweelzachte huid te laten dartelen. Om het vervolgens omhoog te richten om zijn voorbeeldig geschoren ballen te likken. Ze keek omhoog, langs zijn op en neer bewegende buik, in zijn van lust vertrokken gezicht. Een schaamteloze grinnik ontsnapte aan haar neus, uitgelokt door de dierlijke fascinatie die ze in zijn geloken ogen las. Ze hoorde zijn binnensmondse kreun. Weer opende ze haar mond om zijn geslacht zo ver mogelijk in haar mond te laten glijden totdat de eikel ternauwernood haar huig beroerde. Ze liet haar mond langs zijn dik dooraderde, ziltig zweterig smakende hardheid gaan. Langzaam draaide ze haar gezicht heen en weer.

Dat was het moment waarop haar blik viel in de spiegel aan de wand in de gang. Haar spiegelbeeld trof haar ongenadig met duizend tergende tintelingen rechtstreeks in haar pulserende vagina. Ze zag zichzelf. En het bewustzijn hamerde in haar gedachten. ‘Ik zit de lul te pijpen van een vreemde vent...‘ Het besef vervulde haar met nochtans radeloze en zeker redeloze geilheid. Zodat haar gedachten spoorslags werden overweldigd door de lust die vreemde man te behagen als een hoer. Want haar door haar geilheid ingegeven instinct vertelde haar feilloos dat dat de weg was die zou leiden naar bevrediging van haar in al die dagen en nachten opgekropte lust. Een jaar, zeven maanden en acht dagen.

Langzaam liet ze die lul nu aan haar lippen ontsnappen. Het slurpende zuigen van haar mond deed de spieren in haar schoot kort samentrekken. Enkele ademtochten was een glinsterend snoer speeksel het enige dat haar verbond met zijn hitsig warme lijf. Toen strekte ze haar tong weer uit naar de pulserend purperen eikel om zijn paal op te slokken totdat ze er bijna van moest kokhalzen. Ze wreef haar mond op en neer, neukte hem, net zolang totdat ze zijn zilte voorvocht voelde opwellen.

Ze werd gewaar hoe hij zijn tanden op elkaar klemde, het genot dat hij haar schonk inhalerend, worstelend met het verlangen zich daar en nu te ontladen, haar mond te vullen met zijn zaad. Maar hij weerstond de drang. Hij snoof nadrukkelijk door zijn neus, stiet haar weg. Om door zijn knieën te gaan en haar met zijn krachtige armen naar de rood fluwelen canapé te dwingen. Niet op zijn bruuskheid verdacht verloor ze haar evenwicht. Ze viel neer op de mollige zachtheid van de zitting.

Nu was het haar beurt om wellustig van onder haar wenkbrauwen kijkend af te wachten wat haar onbekende minnaar voor haar in petto had. Ze keek toe en zag hoe hij haast devoot haar linker voet in die kleine, vriendelijke handen van hem nam en zijn mond naar haar tenen bracht. Zijn vingers masseerden haar door haar hoog gehakte sandaletten getergde voeten. Zijn tong likte de o zo gevoelige ruimte tussen haar tenen, zijn lippen en tong sabbelden er aan. Ze zuchtte van onvervalst genot. Bijna zonde vond ze het toen zijn mond haar voeten verliet en zijn tong een kleverig spoor trok langs haar enkels, kuiten, knieholten, links, rechts, happend, zuigzoentjes gevend op haar dijen om uiteindelijk uit te komen bij de onbeschaamd pruilende vrijpostigheid van haar kut.

Enkele ogenblikken hield hij zijn gezicht stil tussen haar gespreide benen. Ze schoof haar onderlichaam nog een eindje omlaag op de zitting van de canapé om dichterbij te komen van wat ze zo vurig verlangde. Ze voelde zijn adem langs haar schaamlippen strijken. Het deed haar zo heftig huiveren dat het haar gezicht deed schudden. Hij hief zijn kin. Haakte zijn blik vast in de hare en vernauwde een moment zijn oogleden, talmde. Tuitte toen zijn lippen en blies zacht over haar gezwollen vulva. Waarop ze haar handen uitstrekte naar zijn hoofd, het in haar schoot dwong.

Ze voelde hoe zijn lippen zich om haar schaamlippen stulpten. Ze hoorde haar eigen ongecontroleerde kreet terwijl ze zijn onverholen tongzoen onderging. Weer die krampjes in haar onderlichaam toen ze zich gewaar werd hoe de vreemde man haar zonder voorbehoud genot gaf met zijn tong en lippen. Hoe hij haar befte met lange halen langs het preutse gaatje tussen haar billen, haar wijd open vulva en haar klit. Om ze af te wisselen door behoedzaam aan haar gezwollen schaamlippen te sabbelen, ze tussen zijn lippen nemend uit te rekken en ze dan smakkend aan zijn mond te laten ontsnappen. Of zijn tong er tussen te laten glijden, een verleidelijke voorbode van wat hij haar nog meer zou geven.

Ze legde haar handen op zijn achterhoofd, duwde zijn gezicht nog dieper in haar schoot. Zodat ze zijn jukbeenderen in haar liezen voelde en het puntje van zijn neus haar klit schampte. Dat was een ongekende sensatie. Eens te meer snoof ze diep, liet de druk op zijn hoofd vieren. Alsof hij haar begrepen had. Een moment keek hij haar aan. Toen liet hij het puntje van zijn neus langs haar rozenknopje glijden. Hij beminde haar met zijn neus. Ze drukte haar vulva krachtig in zijn gezicht. Ze genoot luidruchtig en met volle teugen. Ze voelde hoe haar lust hem inspireerde, want zijn gezicht was onvermoeibaar in haar schoot. Eens te meer likte zijn tong lange halen langs haar kut, al lang een druipende honingraat. Toen voelde ze als een plotseling losbarstende zomerregen haar orgasme door haar lichaam stromen.

* * *

Het waren zijn strelende vingers langs haar wang geweest die haar terug hadden gehaald naar de werkelijkheid van de vallende avond. Vanuit de binnentuin achter het oude klooster dwarrelde het lied van een merel door het geopende venster. Ze voelde hoe de tocht langs haar bezwete gelaat toog. Ze strekte haar handen uit naar zijn brede schouders. Haar vingertoppen voeren langs zijn gespierde armen. Ze liet haar blik langs zijn krachtige lichaam glijden, over zijn met donkere krulletjes bedekte borst, een rijtje haartjes die de weg wezen over zijn platte buik langs zijn navel naar zijn onderbuik, waar half stijf zijn dikke pik stond. En ze voelde dat ondanks haar orgasme haar lust nog allerminst was gestild. Ze bracht haar mond weer naar de zijne. Terwijl ze gulzig zoenden, rook ze de geur van het drogende kutvocht op de huid van zijn gezicht. Ze trok zijn torso over zich heen, waarbij ze met een genotvolle siddering voelde hoe zijn zich oprichtende lul haar dijbeen beroerde.

Toen had zijn mond haar mond verlaten. Huiverend had ze ondergaan hoe zijn lippen en tong waren afgedaald over de gevoelige huid van haar hals en haar borsten. Hij had haar heupen gepakt en terwijl ze onderuitgezakt op de rood fluwelen canapé lag, haar onderlichaam dichter naar de rand van de zitting getrokken. Ze wist donders goed wat hij verlangde. Het besef deed haar oren suizen van geilheid. Ze trok haar knieën op, terwijl ze met schaamteloos uiteen gesperde dijen voor hem lag.

Ze keek toe hoe hij zijn rechterhand naar zijn vrijwel stijve pik bracht. Ze zag hoe hij zijn vuist sloot rond de schacht om met een geroutineerde beweging zijn geslacht nog harder te maken.

Onwillekeurig reikte haar ene hand naar de bovenrand van de leuning, haar oksel voor hem openend. Ze wilde dat hij haar zou penetreren met die fraaie dikke lul. Seconden lang keken ze elkaar aan, terwijl de lust in hun blikken knetterde. Het wond haar mateloos op om te zien hoe hij zich tussen haar geopende dijen nochtans achteloos masturbeerde. Ze beet op haar onderlip toen ze die ragfijne vileine glimlach weer rond zijn lippen spelen zag. Hij was zich er maar al te goed van bewust dat ze het geil vond hem de hand aan zichzelf te zien slaan. Een geile zucht welde op uit haar keel. Ze wilde hem.

Plagend liet hij uiteindelijk zijn eikel tussen haar smachtende schaamlippen glijden. Nog had hij zijn eigen lust ontzettend goed in bedwang. Hij wreef de gloeiende top van zijn lul enkele malen over haar ontblote klit. Verbeeldde ze het zich of voelde ze daadwerkelijk hoe een druppel van haar eigen geil over het randje van haar vagina ontsnapte, omlaag langs haar tijdens zijn betoverende befbeurt zo getergde rozetje? Ze strekte haar andere hand uit naar zijn heup. Haar vingers legde ze op de bezwete huid, maar toen ze aanstalten maakte zijn bekken naar haar schoot te trekken, weerstond hij haar beweging. Zijn blik kreeg iets bestraffends.

Er restte haar niets dan de hand terug te trekken en een verongelijkte zucht te slaken. Waarop ze haar vingers vragend rond haar vulva vlijde, ze haar schaamlippen liet spreiden. Ze moet toen wel erg verlangend naar hem hebben gekeken, haar kin op de gloeiende borst gedrukt, zichzelf met wijd opengesperde kut aan hem aanbiedend. Ze keek toe in deze nochtans mensonterende positie, hoe hij zijn vingers rond haar enkels legde en het obscene uitroepteken van zijn lust langzaam tussen haar wijkende schaamlippen dreef. Om haar ogen te sluiten en een radeloze kreet te slaken toen ze zijn ballen tegen haar aars voelde en ze gewaar werd hoe zijn pulserende dikte haar kut tot bij haar baarmoederhals vulde. Hoe had ze hier naar verlangd.

Traag was hij begonnen haar te neuken. Hij had toegelaten hoe ze haar vingertoppen onderzoekend langs zijn in en uit pompende pik had laten glijden. Voordat ze ze uiteindelijk zachtjes met haar klitje had laten spelen. Het kostte haar weinig moeite om bij de wrijving van zijn gestaag tot in de diepste diepten van haar kut glijdende paal nogmaals klaar te komen.

Soms trok hij zich terug uit haar druipende gleuf. Als zijn gezwollen eikel aan het vacuüm van haar schede ontsnapte maakte het een zacht maar onmiskenbaar zuigend geluid. Enkele ademtochten pulseerde zijn eikel dan millimeters bij haar pruilende schaamlippen vandaan en werd ze bevangen door onbedwingbare lust zijn groter en groter wordende geslacht weer in haar kut te voelen. Hij speelde met haar en met haar lust. Het vergrootte haar opwinding des te meer.

Weer trok haar onbekende minnaar zich uit haar terug. Ze keek toe hoe hij een druppel zweet van het puntje van zijn neus veegde. Ze zag zijn borst nadrukkelijk op en neer gaan. Haar blik viel eens te meer op de pulserende penis die beenhard, glibberig van haar sappen en de dikke purperen eikel ontbloot, in zijn schoot prijkte.

Als in een roes werd ze gewaar hoe hij haar optilde om haar op het tapijt midden in de woonkamer de vlijen, haar dijen opende en zijn obsceen tussen zijn dijen heen en weer deinende lul in haar begerige gleufje stootte. Hij had zich over haar uitgestrekt, haar armen boven haar hoofd op het kleed gedrukte, zodat ze helemaal uitgestrekt met haar oksels geopend onder hem lag. Zijn handen hadden zich rond haar polsen gesloten en zijn lippen haar mond gezocht. Helemaal aan hem overgeleverd onderging ze hoe hij haar traag naaide. Ze hadden elkaar gezoend totdat het haar de adem benam.

Dat was het ogenblik geweest dat hij haar polsen losliet en ze haar begerige handen over zijn bovenlichaam had laten glijden, af en toe haar nagels zettend in de stevige spierbundels tussen zijn schouderbladen. Hij had er op gereageerd met een venijnige stoot van zijn heupen. Ze had gezwelgd in de zachtheid van zijn huid. Zijn inspanning had zich verraden door de scherpe geur van werkzweet die haar reukzin prikkelde.

Toen had hij weer haar dampende kut verlaten, haar doen opstaan en voor hem op de grond laten knielen. Ze had gevoeld hoe hij haar bovenlichaam omlaag had geduwd, zodat haar schouders en gezwollen tepels de ruwe stof van het Perzische tapijt hadden beroerd. Hij had haar heupen gepakt en zijn lul onder de naar zijn onderlichaam uitgestrekte billen door terug in haar kut gedwongen.

Met gesloten ogen had ze ondergaan hoe hij haar nam. Dierlijk, ruw, hartstochtelijk. Onwillekeurig had ze haar achterste naar zijn pelvis bewogen in een tegenritme dat de heftigheid van zijn penetratie nog vergrootte. Ze voelde de beenharde pik door haar schede schuren totdat de hete opgezwollen eikel haar baarmoedermond beroerde, keer op keer weer. Ze voelde hoe zijn vingers zich in het blozende vlees van haar billen klauwden en genoot intens zo primitief door hem bereden te worden. Ze richtte zich op, veegde een streng haar uit haar bezwete gelaat. Haar openende ogen vielen eens te meer in de spiegel naast de voordeur.

Ze zag de blos op haar wangen, haar verwarde haren die haar gezicht omkransten. Ze zag het pompende mannenlichaam achter haar. Ze werd getroffen door de aanblik van zijn gezicht. Strak stond het, de trekken rond zijn volle mond hadden iets wreeds. Haar blik trof in de spiegel de zijne. Hij keek haar aan, in zijn geloken ogen kolkte de wellust; van het lichamelijk genot dat hij ervoer en van het bewustzijn, de door en door geile vrouw die voor hem knielde op het tapijt zijn wil op te leggen. Zijn heerszuchtige blik zond een siddering door haar hele lijf. Op het moment dat hij haar billen uit elkaar spreidde ging die moeiteloos over in haar derde orgasme.

Terwijl haar kreten door de kamer klonken voelde ze zijn pik weer uit haar rauwe kut glijden. Later kon ze zich niet meer herinneren wat er in haar gevaren was toen ze zich oprichtte om zich naar hem om te draaien, haar orgasme galmde nog na in haar verhitte lijf. Ze zag hoe hij zijn glibberige lul in zijn vuist nam. Ze had haar handen onder haar borsten gelegd, ze koket iets voor hem optillend. Ze had haar kin geheven en haar blik in de zijne gehaakt. Hij had gezien hoe ze zich aan hem aanbood, die vreemde vrouw die zich zo in haar genot gewenteld had dat ze zich nu reduceerde tot een doelwit voor zijn ontlading. Ze wilde hem zien, ze wilde het voelen.

Gebiologeerd keek ze toe hoe hij zich voor haar masturbeerde. Ze had alleen nog oog voor zijn grote lul en de strakke zak onder zijn heen en weer flitsende vuist. Ze hoorde haar eigen onderdrukte kreet toen zijn orgasme zich een weg baande naar de oppervlakte en hij luid grommend zijn lading over haar uitstortte. Dikke druppels sperma die zich als warme parels aaneenregen over de verhitte huid van haar borsten, hals en kin. Ze kon de neiging niet onderdrukken. Ze liet hem zien hoe haar vingertoppen zijn gave uitsmeerden, over haar tepels, de welvingen van haar borsten, omhoog langs de lijnen van haar kaak, naar haar lippen, die ze maar al te bereidwillig opende om een proeve van het kleverige vocht te smaken. Terwijl zijn pik slechts langzaam zijn hardheid verloor, had hij toegekeken, bijna ademloos.

* * * *

Uiteindelijk was de hartstocht weer geluwd. Ze waren neergezegen op het tapijt. Ze hadden zich ineengestrengeld, alsof ze beide de behoefte voelden bij de ander te schuilen voor de herinnering aan de spontane uitbarsting van lust die hen beide was wedervaren. Ze voelde hoe zijn hartslag kalmeerde. Ze rook de geur van hun beider zweet, van het opdrogende sperma op haar huid. Haar vingers dwaalden wezenloos door de klamme haartjes op zijn borst.

De stilte van de zomeravond daalde weer neer in de kamer. Van heel in de verte klonken de geluiden van de stad: de sirene van een ziekenwagen, vogels, toen het sonore geluid van het uurwerk van de basiliek. Zwijgend lagen ze dicht aaneen. Het ruwe gevoel in haar vagina schrijnde na. Het vervulde haar met intense tevredenheid. Ze voelde zijn strelende vingertoppen in de holte van haar rug. En ze verbaasde zich er over hoe vanzelfsprekend het leek, zo dichtbij te zijn bij die wildvreemde man, met wie ze uit het niets zo’n duizelingwekkende intimiteit had gecreëerd.

Het was de man geweest die de betovering een beetje had verbroken. Hij was opgestaan en had een schemerlampje aangeknipt. Hij had zijn kleren bij elkaar gezocht en zich aangekleed. Ontspannen had ze hem gade geslagen. Later had ze zich er over verbaasd dat ook dat niet het vertrouwen in de ruimte, de dingen en hun intimiteit had aangetast. Hij was gegaan. Echter niet voordat hij uit zijn vale leren tas een visitekaartje had gepakt. Hij had het tegen de voet van het schemerlampje gezet en was toen voor haar neergeknield. Ze had zich in haar onbekommerde naaktheid naar hem opgericht.

Zijn brede omhelzing had haar een moment de adem benomen en een brok in haar keel doen schieten. Hun monden hadden uitgebreid gezoend ten afscheid. Iets verstaanbaars gezegd hadden ze de hele tijd niet. Toen was hij gegaan. De blik in zijn ogen had haar gewisheid gegeven dat dat niet voor lang zou zijn. Ze had gehoord hoe de deur naar de overloop was dichtgevallen. In de stilte die toen volgde had ze zich behaaglijk op het tapijt uitgestrekt, de herinnering, de in haar neus achtergebleven geur, het tussen haar benen achtergebleven gevoel koesterend.

De merel hervatte zijn lied. Haar blik viel op het kaartje onder de lamp. Ze had zin in de dingen die komen zouden.

Alle verhalen van: GraafTell

Fijn verhaal 
+8

Plaats reactie

  

Schrijvers willen dolgraag weten hoe hun verhaal wordt ontvangen. Een korte opmerking is vaak al voldoende. Wij nodigen je dan ook van harte uit om een reactie te geven op dit verhaal. Daarvoor hoef je geen lid te zijn.

  

Beveiligingscode
Vernieuwen